Algemene voorwaarden

 1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrand hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen onder de hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere voorwaarden.
 2. Ieder aanbod door ons of in onze naam gedaan is geheel en al vrijblijvend, zowel wat betreft de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen. De overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging en/of een orderbevestiging door de koper. Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door de verkoper. Alle bestellingen langs een tussenpersoon zijn slechts geldig nadat zij door de verkoper rechtstreeks aan de koper schriftelijk worden bevestigd.
 3. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Het uitstel of de niet-levering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper. Elke vertraging in de uitvoering waarvan wij als verkoper kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de koper.Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de voorgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
 4. De goederen worden verkocht en ontvangen in onze magazijnen. Eventuele kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de koper. De goederen verzonden met welk vervoermiddel ook, reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook al staan wij met eigen middelen en op eigen kosten in voor de levering.
 5. Klachten wegens zichtbare gebreken zullen door de koper schriftelijk geformuleerd moeten worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Na het ondertekenen van de ontvangstnota door de koper worden geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaard.
  Klachten wegens verborgen verbreken dienen schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. of in andere toepasselijke bepalingen, op 6 maand bepaald wordt vanaf de datum van levering.
  De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot de terugbetaling van de waarde van de gebrekkige goederen. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor andere (on)rechtstreekse schade, zoals gebruiksderving, schade aan andere goederen,…
 6. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper, netto zonder korting, 30 dagen na factuurdatum, tenzij andere betalingsvoorwaarden op de voorzijde van de factuur gespecifieerd worden.
  In geval van niet-betaling op de vervaldag van het factuurbedrag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar verschuldigd op het gefactureerde bedrag. De door de koper verschuldigde interest zal bovendien jaarlijks gekapitaliseerd worden, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling daartoe.
  Het gefactureerde bedrag wordt alsdan eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een percentage van 15% bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, ongeacht de werkelijk geleden schade en zonder dat deze som lager kan zijn dan 125,00 euro.
  De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
  De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerde bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventuele gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.
 7. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Door het trekken van een wissel ziet de verkoper van geen enkel van de boven genoemde rechten af en het trekken van een wissel geld nooit als een schuldvernieuwing.
 8. De aanvraag tot concordaat (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde goederen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 9. Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, heeft de verkoper het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de koper van de reden die de uitvoering van het contract verhindert.
  De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn.
  Worden als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste van grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij de verkoper of bij één van zijn leveranciers.
 10. De aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem worden gebruikt, blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de betaling van hun prijs. De koper verbindt er zicht toe de goederen niet te verkopen zodat zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn.
  Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in plaats van de geleverde waren.
  De koper draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.
 11. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, tenzij de verkoper de overeenkomstig artikel 624 Ger. W. bevoegde rechtbanken verkiest.
  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weense Koopverdrag van 11 april 1980 inzake internationale koop niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige relaties.