Algemene voorwaarden

 1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op deze algemene voorwaarden, zijn al onze verkopen onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden, die de klant aanvaardt door het plaatsen van zijn bestelling. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant, ongeacht wanneer deze worden meegedeeld. De eventuele nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle overige bepalingen.
 2. Ieder aanbod door ons of in onze naam gedaan is geheel en al vrijblijvend, zowel wat betreft de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen. De overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging en/of een orderbevestiging door de koper. Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door de verkoper. Alle bestellingen via een tussenpersoon zijn slechts geldig nadat zij door de verkoper rechtstreeks aan de koper schriftelijk worden bevestigd.
 3. De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieve titel. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan nooit, tenzij in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, leiden tot de ontbinding van de koopovereenkomst. Een uitstel of de niet-levering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper. Elke vertraging in de uitvoering waarvan de verkoper kennis zou krijgen, zal zo spoedig mogelijk meegedeeld worden aan de koper. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de voorgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
 4. De goederen worden verkocht en ontvangen in onze magazijnen. Eventuele kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de koper. De goederen verzonden met welk vervoermiddel ook, reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ook al staat de verkoper met eigen middelen en op eigen kosten in voor de levering.
 5. De koper dient de goederen onmiddellijk bij de levering na te zien. De koper moet zijn klachten, op straffe van verval, schriftelijk aan de verkoper meedelen binnen de acht dagen na de levering van de goederen. Het schrijven moet een gedetailleerde opsomming bevatten van de gebreken. Het gebruik van een levering of van delen ervan, geldt onweerlegbaar als aanvaarding van de volledige levering.Klachten in verband met verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de ontdekking van de verborgen gebreken schriftelijk aan de verkoper worden meegedeeld. De door artikel 1648 B.W. bepaalde korte termijn bedraagt tussen partijen 6 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.

  Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht, heeft de verkoper het recht om de betrokken goederen geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel om tot creditering over te gaan. Indien de verkoper beslist om de betrokken goederen geheel of gedeeltelijk te vervangen, zal hij zelf en op zijn kosten instaan voor het ophalen van de desbetreffende goederen.

  Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht en de verkoper conform dit artikel beslist om de goederen te vervangen of de prijs ervan te crediteren, is er door de verkoper geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd.

  Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht en de verkoper beslist om de goederen niet te vervangen conform dit artikel, is de door de verkoper in geval van een bewezen contractuele fout verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt tot maximaal de prijs van de betrokken goederen, exclusief BTW. In geen geval kan er door de verkoper enige vergoeding verschuldigd zijn voor onrechtstreekse schade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste kansen, gebruiksderving, schade aan andere goederen, andere gevolgschade, etc.).

  De verkoper kan tot geen enkele vrijwaring voor verborgen of zichtbare gebreken gehouden zijn indien de goederen door de koper of door een derde hersteld, gewijzigd of vervangen werden.

  De verkoper kan tot geen enkele vrijwaring voor verborgen of zichtbare gebreken gehouden zijn indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van de aan de verkoper verschuldigde prijs niet correct heeft nageleefd.

  De verkoper kan hoe dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan of gebrek van de door haar geleverde goederen dat te wijten is aan slecht, onoordeelkundig of ondeskundig gebruik van deze goederen.

  Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is de aansprakelijkheid van de verkoper in elk geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor de verkoper verzekerd is of, indien er voor het betrokken schadegeval geen verzekeringsdekking is, een bedrag van 20.000 EUR, tenzij indien er sprake is van bedrog of opzettelijke fout in hoofde van de verkoper.

 1. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper, netto zonder korting, 30 dagen na factuurdatum, tenzij andere betalingsvoorwaarden op de voorzijde van de factuur gespecifieerd worden.In geval van niet-betaling op de vervaldag van het factuurbedrag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar verschuldigd op het gefactureerde bedrag. De door de koper verschuldigde interest zal bovendien jaarlijks gekapitaliseerd worden, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling daartoe.

  Het gefactureerde bedrag wordt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een percentage van 15% bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, ongeacht de werkelijk geleden schade en zonder dat deze som lager kan zijn dan 125,00 euro.

  De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich, waarbij de voordien toegestane betalingsvoorwaarden voor andere facturen meteen en van rechtswege vervallen.

  De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke betalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventuele gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

 1. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Door het trekken van een wissel ziet de verkoper van geen enkel van de boven genoemde rechten af en het trekken van een wissel leidt nooit tot schuldvernieuwing.
 2. De aanvraag van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft tot gevolg dat alle facturen van de verkoper onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar worden.
 3. Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, heeft de verkoper het recht om het contract te annuleren door schriftelijk aan de koper mee te delen waarom de uitvoering van het contract tijdelijk of definitief niet mogelijk is.De verkoper zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn.

  Worden als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, pandemie of epidemie, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste van grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij de verkoper of bij één van zijn leveranciers.

 1. De aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem worden gebruikt, blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledig betaling van de prijs. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen zodat zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal het eigendomsrecht van de verkoper in elk geval overgaan op de door de koper ontvangen prijs of op de schuldvordering van de koper voor de aan hem verschuldigde prijs.De koper draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning van de verkochte goederen.
 1. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en internationale verdragen (zoals bijvoorbeeld het Weens Koopverdrag van 11 april 1980). Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, tenzij de verkoper de overeenkomstig artikel 624 Ger. W. bevoegde rechtbanken verkiest.